LÖNEHANTERING

Vi på Bokföringsfirman Plus & Minus sköter all lönehantering för våra kunder. Löneregistrering, lönespecifikationer, löneutbetalning och redovisning till myndigheter.  Gemensamt med kunden sätter vi upp rutiner för godkännande, distribution samt lägger upp betalningsfiler. Vi hanterar också semesterlöner och sköter redovisningen av försäkringar och skatter till Skatteverket.

BOKFÖRING

Bokföringsfirman Plus & Minus tar hand om din bokföring. Grunden i all ekonomi är bokföring. Detta är viktigt för att bolaget skall kunna skötas bra. Du skall använda din bokföring för att styra ditt företag. Bokföringen är till för dig och för att göra ditt företag mer lönsamt. Det är viktigt att bokföringen sköts noggrant för att få fram rätt siffror som gör att du kan styra ditt företag ännu bättre.

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Bokföringsfirman Plus & Minus hjälper till med att upprätta årsbokslut och årsredovisning. Årsbokslutet kan vara underlag för bedömningar som investeringsbeslut, kreditansökningar och skatteplanering.

NÄR BEHÖVS REVISOR?

Huvudregeln är att aktiebolag ska ha revisor. Ett privat aktiebolag måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
Fler änr 3 anställda (i medeltal)

Samma gränsvärden ska uppnås båda åren.

Privata aktiebolag som inte når upp till gränsvärdena räknas som små aktiebolag. Ett sådant aktiebolag kan besluta på en bolagsstämma att ta bort kravet på revisor i bolagsordningen och att entlediga revisorn.